ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
อำเภอชุมแพ 4 ศูนย์เครือข่าย 54 โรงเรียน
อำเภอหนองเรือ 4 ศูนย์เครือข่าย 63 โรงเรียน
อำเภอสีชมพู 3 ศูนย์เครือข่าย 46 โรงเรียน
อำเภอภูเวียง 3 ศูนย์เครือข่าย 48 โรงเรียน
อำเภอเวียงเก่า 1 ศูนย์เครือข่าย 11 โรงเรียน
อำเภอภูผาม่าน 1 ศูนย์เครือข่าย 15 โรงเรียน
อำเภอหนองนาคำ 1 ศูนย์เครือข่าย 15 โรงเรียน